Mỹ không cử đại diện ngoại giao đến Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

Mỹ không cử đại diện ngoại giao đến Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022

Nhà Trắng cũng đã thông báo cho các đồng minh về quyết định không cử đại diện ngoại giao đến Olympic