Champions League đã hát Qiao bắn Harland để xây dựng Gong Dortmund 2-0 Biết isng trong một trận bóng đá

Champions League hát Qiao đã bắn Harland để xây dựng Gong Dortmund 2-0 chơi senit [Biết Asblam Bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 10: Thời gian Bắc Kinh ngày 29 tháng 10 2 2