Ronaldo đã nói với các đồng đội của mình ở lại vào mùa hè!Trừ khi Manchester United không muốn anh ta có hai người sau đây không được bao gồm trong các biến thể và sự kết hợp trong bóng Polk là

Ronaldo đã nói với các đồng đội của mình ở lại vào mùa hè!Trừ khi Manchester United không muốn anh ấy có hai điều ước [sau đây không được bao gồm trong các biến thể và kết hợp trong các trò chơi SEPA